top of page

קרן פנסיה

מוצר חיסכון לטווח ארוך המשלב בתוכו כיסויים ביטוחיים

קרן פנסיה היא קרן בערבות הדדית, משמע שכל חברי הקרן ערבים זה לזה.

הקרן פועלת כגוף עצמאי המנהל את החיסכון ואת הסיכון הביטוחי בין חברי הקרן.

קרן הפנסיה זהו מוצר קצבתי לגיל פרישה,ברגע שאדם מגיע לגיל פרישה(67 לגבר ו-64 לאישה)והפסיק לעבוד הוא מתחיל לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה.

הקצבה מחושבת ע"פ מספר פרמטרים כגון:גובה החיסכון,מין,גיל פרישה ועוד(ניתן גם להקדים או לדחות את הפנסיה).

הקצבה משולמת לעמית כל עוד הוא חי ובמקרים מסוימים(לפי בחירת העמית בעת הפרישה)גם לשאיריו(פנסיית שאירים/פנסיית אלמן/ה).

הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה הם כיסויים של מוות ואובדן כושר עבודה,ההצטרפות לקרן פנסיה מותנית בחיתום רפואי ודורשת אכשרה של 60 חודשי ותק רצופים בקרן למקרים של מצב רפואי קודם.

כיסוי הריסק(ביטוח חיים)בקרן הפנסיה מוגדר כפנסיית שאירים/פנסיית אלמן/ה.

במקרה שעמית אשר מבוטח בכיסוי זה נפטר לפני גיל פרישה,יקבלו יורשיו החוקיים בלבד קצבה חודשית שהיא נגזרת מסויימת משכרו של העמית.

להבדיל מביטוח ריסק בחברת ביטוח פנסיית השאירים נותנת סכום קצבתי בלבד ולא סכום הוני.

הכיסוי לאובדן כושר העבודה בקרן הפנסיה נקרא בהגדרתו 'פנסיית נכות' והוא מכסה את העמית במקרה שעבר תאונה/מחלה ואינו כשיר לעבוד,הכיסוי המקסימאלי של אובדן כושר העבודה הוא 75% מגובה שכר העמית והוא מתחיל לשלם רק במקרה שהעמית נמצא באובדן כושר למעלה מ-3 חודשים רצופים(ביטוח לאומי וימי המחלה מכסים את שלושת החודשים הראשונים).

קרנות הפנסיה מפוקחות ע"י משרד האוצר וכספי החוסכים מושקעים באג"ח מדינה,אג"ח קונצרני,מניות ועוד.

המדינה מקצה ל-30% מהחיסכון אג"ח ייעודי עם תשואה מובטחת של 4.25%.

מסלול ההשקעה בקרן של כל חוסך נתונה לבחירתו,בכל קרן יש מספר מסלולי השקעה עם רמות סיכון וחשיפה למניות שונות ומגוונות.

קרן הפנסיה גובה דמי ניהול בגין ההשקעות,ניהול החיסכון והביטוח בקרן.

דמי הניהול מורכבים משניים:

  • דמי ניהול מהפקדה - נגבים באופן חודשי מכל הפקדה. מקסימום 6%.

  • דמי ניהול מצבירה - מחושבים באופן שנתי, נגבים מכל יתרת הקופה. מקסימום 0.5%.

 

לינק לאתר משרד האוצר להשוואת קרנות הפנסיה בישראל

 

 

 

bottom of page