top of page

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא נועד למקרה בו לא עומדים בהחזרי התשלום למשכנתא ולכן הבנק מחייב את לקוחותיו בביטוח משכנתא.

 

ביטוח משכנתא כולל שני סוגים:

1. ביטוח חיים - שמצריך תהליך קבלה של חיתום רפואי. מטרתו של ביטוח זה הוא לספק כיסוי לגובה ההלוואה שנלקחה מהבנק למקרה שאחד מבני הזוג הולך חלילה לעולמו ואז סכום ביטוח החיים אמור לכסות את סכום יתרת הלוואת המשכנתא.

2. ביטוח מבנה - מטרתו של ביטוח המבנה לכסות את הלוואת המשכנתא במקרה שבו ייגרם לדירה נזק גדול.

 

ביטוחים אלו משועבדים ונועדו לטובת הבנק המלווה בכדי להבטיח לו שתוכלו לשלם את החזרי המשכנתא אך משרתים גם אתכם - הלקוחות משום שהם מבטיחים שבמקרה שתקלעו לצרה חברת הביטוח תעמיד לרשותכם סיוע.

 

ביטוח חיים למשכנתא לאנשים עם בעיות בחיתום רפואי:

מאחר שכדי להתקבל לביטוח חיים יש צורך בתהליך קבלה של חיתום רפואי, במקרים בהם למועמד לביטוח יש בעיות רפואיות ישנם כמה תרחישים:

 • חברת הביטוח תסכים לקבל את המועמד בתוספת של פרמיה לפי המצב הרפואי.

 • חברת הביטוח תחליט לסרב לקבל מועמד עקב מצב רפואי קיים ואז ניתן להתקבל במסגרת חוק ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים לשם נטילת הלוואה לדיור (תיקון מס' 18 תשע"ח-2018 סעיף 19ע לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), שקובע מספר תנאים:
  במקרה שאקטואר של חברת הביטוח קבע שתוחלת החיים של האדם עם המוגבלות עולה על חמש שנים.
  מדובר בדירה יחידה או ברכישת קרקע לדירה יחידה.
  שסכום הביטוח הוא סכום השווה למחצית יתרת סכום ההלוואה לדיור שהציע גוף פיננסי לאותו אדם ולכל היותר 500,000 שקלים חדשים.
  תקופת האכשרה לביטוח חיים תהיה 2.5 שנים.
  תהיה תוספת פרמיה לפוליסה לביטוח חיים.
  משך תקופת הביטוח חיים תעמוד לכל היותר לתקופה של 15 שנה.

 

מי שרכש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת לצורך לקיחת המשכנתא, זכאי בהתאם לתנאים לסיוע כספי מהמדינה בסך 300 ש"ח לחודש בתשלום הביטוח כל עוד ההלוואה לדיור שנטל לא בוטלה או נפרעה במלואה.

 

bottom of page