top of page

קופת הגמל

מוצר חיסכון פנסיוני לטווח ארוך

בעבר קופות הגמל היו מנוהלות בבנקים עם תנאי משיכה של 15 שנה ותק או גיל 60(המוקדם מביניהם).

משנת 2007 הוצאו ע"פ חוק קופות הגמל מניהול הבנקים ועברו לניהול חברות הביטוח ובתי ההשקעות. החלוקה של הקופות נעשתה בצורת מכרזים,כל ההפקדות לקופות הגמל עד סוף 2007 הן בתנאי המשיכה הנ"ל ואילו הפקדות מ-2008 ואילך הן לפרישה בלבד.

קופת גמל גובה דמי ניהול המתחלקים לשניים:דמי ניהול מהפקדה ודמי ניהול מצבירה:

  • דמי הניהול מהפקדה נגבים כל חודש כאחוז מההפקדה החודשית, תיקרת דמי הניהול המותרת 4%.

  • דמי הניהול מצבירה מחושבים באופן שנתי ומתייחסים לסך הצבירה בקופה. מקסימום דמי ניהול 1.05%.

 

קופת הגמל הינה מוצר חיסכון טהור ללא מרכיב ביטוחי שיכול להגדיל את החיסכון הפנסיוני גם במעמד עצמאי בנוסף להפרשות של קרן פנסיה/ביטוח מנהלים.

 

לינק לאתר של משרד האוצר להשוואה אובייקטיבית של כל קופות הגמל בישראל.

bottom of page